ClickCease Gebruikersovereenkomst - Brandsupply

Gebruikersovereenkomst - Brandsupply

Versie: 13 November 2013

 

0. GELDIGHEID

Deze gebruikersovereenkomst beschrijft de algemene voorwaarden van Brandsupply BV.
Brandsupply BV, KvK 50224816 hierna ook aangeduid met 'Brandsupply', ‘wij’ en ‘ons/onze’, is statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland). Brandsupply biedt de bezoeker/gebruiker toegang tot haar website en de daarop door ons aangeboden diensten. Zowel met het bezoeken van onze website(s) als met het gebruik van onze diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Brandsupply en zijn per ingang van datum van wijziging in de gewijzigde vorm van kracht Als u het niets eens bent met (één van de bepalingen van) deze algemene voorwaarden verzoeken wij u de website en bijbehorende diensten niet te gebruiken.

 

1. BEVOEGDHEID

Alleen personen die meerderjarig zijn en wettelijk bevoegd zijn tot het aangaan van een overeenkomst c.q. het verrichten van rechtshandelingen mogen de site en bijbehorende diensten gebruiken.

Voordat men gebruik maakt van de website en onze diensten dient men kennis te nemen van de algemene voorwaarden, de disclaimer en privacy policy.

De gebruiker erkent dat Brandsupply te allen tijde het recht heeft de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan gebruikers welke in strijd handelen met de algemene voorwaarden, op een andere wijze buiten redelijkheid en billijkheid handelen of zich op andere wijze schuldig maken aan maatschappelijk ongeaccepteerd gedrag.

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker aanvaardt en garandeert dat deze de website en onze diensten alleen voor rechtmatige doeleinden en op een rechtmatige manier gebruikt. Daarnaast verklaart gebruiker expliciet de volgende verbodsbepalingen niet te zullen overtreden:

•    Valse gegevens verstrekken zoals NAW-, e-mail- en bankgegevens;

•    Zich voordoen en/of participeren als een ander persoon of andere gebruiker dan wel andermans account gebruiken;

•    Een ongeldige of niet geautoriseerde betalingsmethode gebruiken;

•    Door intellectueel eigendom beschermde content plaatsen terwijl men de rechten daarvoor niet heeft;

•    Verzuimen in het verstrekken van creaties welke door Opdrachtgever als winnend zijn aangemerkt;

•    Het doel van de wedstrijd veranderen nadat de winnaar van de wedstrijd is geselecteerd;

•    Het manipuleren van awards en/of wedstrijden;

•    Het ontduiken van onze fees, fee structuur en/of het betalingsproces;

•    Schadende, obscene, (gods)lastende, misleidende, discriminerende en/of illegale content plaatsen;

•    Het distribueren van spam , kettingbrieven, piramide constructies, en of andere content welke geen relatie heeft tot de site en haar
     diensten;

•    Het distribueren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ‘cancelbots’ of andere programmaroutines die bedoeld zijn om
     een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de
     normale werking of controle daarover te geven;

•    Reproduceren van content van de site zonder uitdrukkelijke toestemming van Brandsupply;

•    Verzamelen van informatie van gebruikers zoals e-mailadressen zonder toestemming van Brandsupply;

         •    Hacken, inbreken of anderszins op schadelijke wijze bezoeken van afgeschermde delen van de site;

        •   Andere overtredingen van rechten van derden of die van ons.


Bij overtreding zal Brandsupply op passende wijze optreden. Dit door bijvoorbeeld eerder onder 1 genoemde bevoegdheden uit te oefenenen / of het nemen van gerechtelijke stappen. 

3. VOORBEHOUDEN RECHTEN

We behouden het recht voor, maar hebben niet de verplichting om te alle tijde een wedstrijd, inzending en/of transactie te stoppen en/of de toegang tot de site en services te ontzeggen in geval van overtreding van één of meerdere van de in artikel 2 vermelde verbodsbepalingen.

4. JURIDISCHE VERHOUDING EN VERPLICHTINGEN

(I) Brandsupply. De site is een online marktplaats voor creatieve services waarbij Opdrachtgevers opdrachten plaatsen en Designers inzendingen plaatsen door middel van online uploads. Opdrachtgever kan na verloop van de wedstrijdperiode een winnaar kiezen. Brandsupply fungeert slechts als een faciliterende partij.

(II) Postings. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle op onze site geplaatste content en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Bij eventuele geschillen kan Brandsupply de gebruiker aansprakelijk stellen. Bij het plaatsen van content gaat de gebruiker er automatisch mee akkoord dat deze beschikt over de rechten, patenten of andersoortige intellectuele eigendomsrechten.

(III) Einde wedstrijd; Na afloop van de wedstrijdperiode heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om een winnaar uit te roepen. Indien opdrachtgever dit doet worden de award en succesfee in rekening gebracht. 

Opdrachtgever komt overeen dat deze binnen zeven dagen na afloop van de wedstrijdperiode  een besluit zal nemen m.b.t. een eventuele winnaar en dit kenbaar zal maken aan Brandsupply en de evt. winnende Designer. Dit zal online gebeuren waarbij Brandupply het proces zal faciliteren. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen winnaar gekozen heeft, behoudt Brandsupply zich het recht voor om de wedstrijd te sluiten zonder winnaar of, in het geval van een gegarandeerde wedstrijd, zelf een winnaar aan te wijzen. 

Als Opdrachtgever een winnend design heeft geselecteerd gaat deze akkoord met het aankopen van het design. De Designer is verplicht te leveren in overeenstemming met de inhoud van het ontwerp en de inhoud van deze voorwaarden. 

Bij een gegarandeerde wedstrijd is de opdrachtgever verplicht een winnaar te selecteren binnen 7 dagen na het verstrijken van de wedstrijd. Als de opdrachtgever om wat voor rede dan ook niet in   staat is een winnaar te selecteren, dient hij of zij contact op te nemen met Brandsupply. Er kan dan in overleg tot een eenmalige verlenging worden besloten met een maximale duur van de originele wedstrijdperiode. Brandsupply behoudt het recht namens de opdrachtgever een winnaar te selecteren.

(IV) Belastingen en verantwoording. Iedere Gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor de aangifte en eventuele afdracht van belastingen zoals bijv. inkomstenbelasting of BTW en naleving van andere wettelijke verplichtingen. Brandsupply rekent over het fee gedeelte, dat zij als omzet beschouwt (waar waarde door haar wordt toegevoegd) dat in rekening wordt gebracht de wettelijke BTW aan de Opdrachtgever. Over de prijs die de Opdrachtgever aan het winnende ontwerp uitreikt worden door ons geen belastingen geheven. Brandsupply heeft een faciliterende rol en stelt ieder member zelf verantwoordelijk voor de aangifte van bijvoorbeeld inkomstenbelasting (in het geval van Designers) en BTW afdracht (bijv. In het geval dat een Designer een bedrijf is). Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl, of neem contact op met de belastingtelefoon.

5. KOSTEN

Een lidmaatschap bij Brandsupply is kosteloos. Opdrachtgevers (cliënten) betalen plaatsingskosten (afhankelijk van de pakketkeuze) voor het live zetten van een wedstrijd. Wanneer de opdrachtgever een winnaar uitkiest wordt het overige bedrag (tevens afhankelijk van pakketkeuze) in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om eventueel tijdelijke, bijvoorbeeld in het kader van promoties, of permanente prijswijzigingen door te voeren. Alle beloningen en andere bedragen op de site zijn genoteerd in euro’s. Bij gebruik van onze diensten gaat de cliënt akkoord met de kosten en methoden om deze te voldoen.

De “no cure no pay” garantie gaat bij een gegarandeerde wedstrijd niet op. Het volledige bedrag wordt in dit geval vooraf betaald. De opdrachtgever is verplicht een winnaar te selecteren. 

6. BETALING

Betaling van de plaatsingskosten vindt plaats bij plaatsing van de wedstrijd via de daarvoor aangeboden methoden. Brandsupply werkt samen met een gerenommeerde Payment Service Provider om alle betalingen veilig te verwerken. Wanneer de wedstrijd is afgelopen volgt de eventuele 2e betaling. 

Indien er wordt gekozen voor een gegarandeerde wedstrijd dient het volledige bedrag bij het plaatsen van het project voldaan te worden, gezien het feit dat de ‘no cure no pay garantie’ vervalt.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker verklaart dat Brandsupply, haar directie en haar werknemers onder geen omstandigheid verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor gedragingen en eventueel daaruit voortvloeiende schade van andere gebruikers, leden en derden. Brandsupply is geen traditionele veilingsite. We bieden een platform om vraag en aanbod in wedstrijdvorm bij elkaar te brengen. Wij zijn dan ook, met uitzondering van eventuele eigen wedstrijden, geen partij in de overeenkomsten tussen gebruikers (Opdrachtgevers en designers).

Ondanks dat wij ons uiterste best doen een kwalitatief goed platform te bieden hebben wij geen controle over alle content en staan wij niet garant voor de kwaliteit, veiligheid en legaliteit van wedstrijden/ creatieve services, informatie van/over leden en/of andere zaken samenhangend met de site en bijbehorende dienstverlening.

Behalve voor de betaling van de succesfee aan ons kunnen gebruiker en Brandsupply niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, verzuim of andersoortige wanprestatie(s) wegens stakingen, brand, (natuur)rampen, telecommunicatie- & hardware en/of internetproblemen of andersoortige redenen die buiten de invloed van Brandsupply liggen.

Wanneer er een geschil is tussen gebruikers onderling wordt Brandsupply van rechtswegen gevrijwaard van schade en daarop volgende claims van welke aard dan ook.

De gebruiker kan/zal Brandsupply niet aansprakelijk stellen voor eventuele geleden geldelijke, goodwill- en/of reputatieverliezen, verlies van zakelijke kansen en andersoortige verliezen waarvan hij of zij samenhang ziet met de site en bijbehorende dienstverlening.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Brandsupply site

De rechten omtrent intellectuele eigendom met betrekking tot de website, waaronder de eigen teksten,  eigen afbeeldingen, eigen foto's, het design, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) de databestanden, eigen foto’s en overig eigen materiaal berusten bij Brandsupply.

Ook content geplaatst door de gebruikers zoals portfolio’s, wedstrijdbriefings en -commentaar, overzichten van inzendingen en dergelijke mogen door Brandsupply gepubliceerd en gratis gebruikt worden ten behoeve van bijvoorbeeld promotionele doeleinden en activiteiten. Het zal in het bijzonder input van de Designers betreffen ter complimentering van een bedrijfsomschrijving (Brandsupply) in de media. Opdrachtgevers en/of derden mogen nimmer deze content zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar gebruiken.


Wedstrijden

Brandsupply neemt het intellectuele eigendom zeer serieus. Wanneer een Designer een ontwerp aanbiedt binnen een wedstrijd verklaart deze d.m.v. het akkoord gaan met deze gebruikersovereenkomst dat alle elementen gebruikt of verwerkt in het desbetreffende ontwerp, bij winst, onbeperkt vrij van gebruik zijn voor Opdrachtgever. 

Indien de auteurs-,handelsrechten of andere rechten binnen of buiten de wedstrijden worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen tegen de schender(s) van zijn of haar rechten door zich te wenden tot de officiële instanties aangaande de bescherming van dit intellectuele eigendomsrecht. Brandsupply staat hier buiten en is dus geen partij.

9. KLACHTEN EN GERECHTELIJKE GESCHILLEN

Klachten kunnen per e-mail worden verzonden aan Brandsupply. Deze zullen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen waarna de indiener via eenzelfde weg van een antwoord wordt voorzien. Brandsupply streeft ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren, echter garandeert deze termijn niet.

Ieder geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.


DEFINITIES

 

Bezoeker  

Bezoeker van de website 

 

Gebruiker    

  

Bezoeker welke geregistreerd of niet gebruik maakt van de diensten van Brandsupply

 

Opdrachtgever

 

  

Initiator van een wedstrijd. 
 

 

Designer     

  

Geregistreerde gebruiker met als doel het participeren in wedstrijden.

 

Gebruikersovereenkomst     

 

Algemene voorwaarden die door bezoek en gebruik van de website automatisch worden geaccepteerd

 

Dislaimer  

 

Contractueel beding waarin de aansprakelijkheid van Brandsupply wordt afgewezen

 

Privacy Policy                     

 

Beschrijving van de omgang met persoonlijke gegevens door Brandsupply

 

Award     

 

Prijs die een Opdrachtgever aan een wedstrijd koppelt (voor winnende design)

 

Succesfee 

 
Percentage van de award/prijs dat wordt betaald aan Brandsupply in ruil voor de dienstverlening

 

Wedstrijd 

   

 

Opdracht van een Opdrachtgever

 

Posting                             

 

Door een gebruiker ingezonden content (grafisch, tekstueel of anderzins)

 

 

Social Network